Profil

Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind er en almennyttig selvejende institution, der er oprettet i 2003. Kig Ind har til huse i en tidligere møbelforretning, der blev ombygget ved et byfornyelsesprojekt, der blev afsluttet i 2003.


Formål: 

Institutionen har som formål at administrere drift af Kultur- og Medborgerhuset ved udlejning til foreninger, institutioner og enkeltpersoner – herunder at virke for, at huset fungerer som ramme om kulturelle, folkelige og foreningsmæssige aktiviteter til glæde for borgerne i området.  

Lokaler:
I Kultur- og Medborgerhuset stræber bestyrelsen efter, at der bydes på en bred vifte af muligheder for alle, som har lyst til at udfolde sig med kulturelle og kreative emner som kunst, teater, musik, sang, dans, revy, gymnastik, foredrag, film, café, video, lokalhistorie, billard, bordtennis og andre former for spil.

I 2016 blev sidste del af 1. salen renoveret og udvidet med yderligere lokaler, hvor alle former for kreative klubber / værksteder får mulighed for at udfolde sig. Det bliver f.eks. i form af strikkeklubben, scrapbooking, knipling, pileflet og malerværksted.


Medlemskreds:
Enkeltpersoner samt foreninger, organisationer og virksomheder kan tegne medlemskab af institutionen. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på årsmødet.

Kontingent: 

For sæson 2022-23 er kontingentet således: Enlige 75 kr.  Husstand 150 kr.  Foreninger 250 kr.  Erhverv 250 kr.


Medlemskabet giver adgang til at deltage i årsmødet og dermed bl.a. til valg af bestyrelse. Medlemmer har lavere priser ved familiefester. Ved en del arrangementer er der entre rabat til medlemmer, når kontingentet er betalt.


Desuden har foreninger, organisationer og virksomheder, der er medlem af institutionen, ret til gratis at benytte Kig Ind´s foreningslokaler til sine bestyrelsesmøder og generalforsamlinger m.v.


Kig Ind modtager tilskud til aktiviteter fra Kulturrådet i Rebild Kommune.Daglig drift:


Dorte Mølgaard er Kig Ind's daglige leder


Tlf. 30 62 25 91
Mail: kumekigind@gmail.com

BESTYRELSEN

Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på årsmødet.


Bestyrelsen er ansvarlig for, at den selvejende institutions økonomi og drift er i overensstemmelse med gældende regler og med institutionens vedtægter.

Bagerst fra venstre: André, Poul S., Else og Peder.

Forrest fra venstre: John, Helle og Poul L.

Formand:

Poul Larsen
Tlf. 21 42 62 53 - Mail: poul-l@post9.tele.dk
     

Næstformand:

Peder Nielsen

Tlf. 24 66 27 16 - Mail: pnielsen52@hotmail.com
  

Sekretær:

Helle Kragh Andersen

Tlf.: 42 18 24 61 - Mail: andersenhelle65@gmail.com


Best.medl.:

Else Vestergaard

Tlf. 60 49 79 36 - Mail: tulstrupgaard@hotmail.com


Best.medl.:

Poul Skriver

Tlf. 40 19 39 73  - Mail: p.skriver@post.tele.dk 


Best. medl.:

John Østrup

Tlf.: 29 45 84 21 - Mail: fruerlund11@mail123.dk


Best.medl. og Webmaster:

André Ellegaard Jensen

Tlf. 51 94 64 89 - Mail: andreejensen@hotmail.com Bestyrelsen har desuden nedsat 3 udvalg, der hver især arbejder med at arrangere kunst -udstillinger, koncerter, foredrag, mv. - bl.a. i samarbejde med Nørager Bibliotek og Nørager Seniorer


Suppleanter:


1. suppleant: Sys Petersen. 2. suppleant: Eva Pedersen. 3. suppleant: Chirna Borup


Suppleanterne bistår sammen med et antal frivillige hjælpere bestyrelsen ved forskellige møder og arrangementer.